മ്മിനിസ്റ്റ്ര്യ് ഒഫ് ഏന്വിരൊന്മെന്റ് & ഫൊരെസ്റ്റ്സ്, ഗ്ഗൊവ്റ്റ

Printed Date: 24 ஜனவரி 2021

വളര്‍ത്തു മല്‍സ്യങ്ങള്‍

 

hfÀ¯p aÕy§Ä

km[mcW \maw

imkv{Xob \maw

1

Ic¡«ve

I«vem  I«vem

2

tcmlnX

te_ntbm  tcmlnX

3

arKe

knssd\  arKe

4

Im¡ao³

te_ntbm IÂ_mkp

5

]ncn¨p­³

te_ntbm  ^nw{_ntbäkv

6

]¶nhmb³

te_ntbm tIm¬Snbkv

7

shÅcª³

knssd\m knÀtlmk

8

do_

knssd\m  do_

9

_mä

te_ntbm _mä

10

tImgnao³

]p¬Snbkv Up_nbkv

11

Imthcnao³

]p¬Snbkv  IÀWmän¡kv

12

Ic¼mbv

As{ImtÊmss¡ekv slIvktKmWse¸okv

13

IpdpI

]p¬Snbkv  kcm\m

14

km´t¡mÄ ImÀ ¸v

Xo\nI¯okv km´vt¡mÄ

15

\mtK{µao³

HmÌntbmss¡ekv sXmamÊn

16

hmI hcmÂ

N¶m adpenbkv

17

km[mcW hcmÂ

N¶m kv{Stbäkv

18

]qao³

Nmt\mkv  Nmt\mkv

19

Icnao³

Ft{Sm]vfkv kqd¯³knkv

20

XncpX

apKn sk^mekv

21

sImÀkpe

apKn  sImÀkpe

22

IW¼v      

apKn  Upkpsacn

23

\cnao³

emäkv ImÂt¡cn^À

24

Xnem¸nb

Hdntbmt{Imankv samk¼n¡kv

25

Kucman

Hmkvt{^m\nakv sKmcman

26

km[mcW ImÀ¸v

kv{]n\kv ImÀ¸ntbm

27

]pÂao³

Snt\m^mcn³KtUm¬ CUnekv

28

knÂhÀ  ImÀ¸v

sslt]m^v¯mÂanànkv tamfn{SnIvkv

29

sdbn³t_m {Su«v

kmÂtam KbvÀUvt\cn

30

{_u¬ {Su«v

kmÂtam {S«m

 

 

 

Ahew_w: \aapsS hfÀ¯p aÕy§Ä- sI. F³. tat\m³