മ്മിനിസ്റ്റ്ര്യ് ഒഫ് ഏന്വിരൊന്മെന്റ് & ഫൊരെസ്റ്റ്സ്, ഗ്ഗൊവ്റ്റ

Printed Date: 24 ஜனவரி 2021

കേരളത്തിലെ സസ്തനങ്ങള്‍

 

 

 

tIcf¯nse hnhn[bn\w kkvX\§Ä

 

km[mcW \maw

imkv{Xob \maw

1

ss{]taäpIÄ

 

\mS³ Ipc§v (shÅ¡pc§v)

a¡m¡ tdUntbä

 

knwlhme³ Ipc§v

a¡m¡ sskte\kv

 

l\pam³ Ipc§v

s{]kvss_änkv Ftâekv

 

Icnw Ipc§v

s{]kvss_änkv tPmWn

 

Ip«nt¯hm¦v

temdnkv SmÀUnt{KUkv

2

amÀPmchwiw

 

ISph (\cn)

]mt´c ssS{Knkv

 

]pen (]pÅn¸pen)

]mt´c ]mÀUkv

 

]pen¸q¨

s^enkv s_wKmsf³knkv

 

ao³]nSnb³ ]q¨

s^enkv hnhdn\

 

Im«p]q¨

s^enkv Nmhkv

3

shcpIphwiw

 

ac¸«n (]gap®n)

]mctUmIvkpdkv slÀams^mssUäkv

 

sNdpshcpIv

hnthdn¡pe C³Un¡

 

ae_mÀ shcpIv

hnthdn¡pe saKmkv]ne

4

Iocnhwiw:

 

\mS³ Iocn

slÀs]sÌkv FUzmÀUvkn

 

sN¦ocn

slÀs]sÌkv ^kvIkv

5

\mbv hwiw

 

sN¶mbv

Im\nkv eq¸kv

 

Duf³ (Ipdp¡³)

Im\nkv Hmdnbkv

 

Ipdp\cn

hÄs¸kv s_wKmsf³knkv

 

Im«p\mbv

Iyqthm¬ B¸n\kv

 

IgpX¸pen

lbv\  lbv\

6

IcSnIÄ

 

aSnb³ IcSn

saegvkkv Agvkn\kv

7

\oÀ\mbv hwiw

 

km[mcW \oÀ\mbv

eq{Sm eq{Sm

 

\JcnÃm¯ \oÀ\mbv

AtbmWnIvkv knt\d

 

kvaq¯v C´y³ \oÀ\mbv

eq{Sm s]gvkv]nkntÃä

 

ac\mbv (sImSphÅn)

amÀs«kv KzmSvIn³kn

8

]d¡p¶ kkvX\§Ä

 

hÆmÂ

äotdm¸kv ssPPmânbkv

 

]gwXo\n \cn¨oÀ

duskäkv emkvsIt\mÄ«n

 

Ipdpaq¡³ \cn¨oÀ

sskt\m]vsädkv kv^nMvkv

 

XmSn¡mc³ \cn¨oÀ

Smt^mkkv saet\mt]mK¬

 

càc£Êv \cn¨oÀ

saKmsUÀa ssed

 

IpXncemSw \cn¨oÀ

ssdt\mtem^kv eIväkv

9

Ic­pXo\n hwiw

 

]d¡p¶ A®m³

s]äudnÌ  s]äudnÌ

 

aeb®m³

däyq^ C³Un¡

 

A®m³

^yqWmw_pekv ]amcw

 

Nm¼Â A®m³

däyq^  a{Iud

 

\s¨en

dmäkv dmäkv

 

s]cn¨mgn

_m³UntIm«  C³Un¡

 

apų ]¶n

lnkv{SnIvkv C³Un¡

 

apbÂ

se¸kv ss\{Knt¡mfnkv

10

B\

 

B{^n¡³ B\

temIvtkmtUmâ B{^n¡m\

 

C´y³ B\

Fen^kv amIvknakv

11

am³hwiw

 

Ieam³

skÀhkv bq\ntImfÀ

 

]pÅnam³

BIvknkv  BIvknkv

 

tIgam³

ap­nbm¡kv ap­vPm¡v

 

Iqcam³

{SmKpekv saan¶

12

aäp Nne kkvX\§Ä

 

Im«pt]m¯v

t_mkv Kmdkv

 

hcbmSv

s^an{SmKkv ssltem{Inbkv

 

Im«p]¶n

kkv kvt{Im^

 

Nps­en

k¦kv ayqdn\kv

 

Cu\mwt]¨n (Af¦v)

am\nkv {ImknImtUä

 

 

 

 

 

Ahew_w

       tIcf¯nse h\yPohnIÄ kkvX\§Ä-: hn. kZminh³