മ്മിനിസ്റ്റ്ര്യ് ഒഫ് ഏന്വിരൊന്മെന്റ് & ഫൊരെസ്റ്റ്സ്, ഗ്ഗൊവ്റ്റ

Printed Date: 24 ஜனவரி 2021

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

 ASnØm\ hnhc§Ä

\nehn h¶Xv

1956 \hw_À 1

hnkvXoÀWw

38,863 N.In.ao

XoctZissZÀLyw

580 In.ao

\ZnIÄ

44

PnÃm]©mb¯pIÄ

14

Gähpw sNdnb PnÃ

Be¸pg

Gähpw henb PnÃ

]me¡mSv

BZys¯ apJy a{´n

C.Fw.FÊv. \¼qXncn¸mSv

BZys¯ KhÀWÀ

_n. cmaIrjvW dmhp

\nbak`m AwK§Ä

141

Xmeq¡pIÄ

30

\Kck`IÄ

60

t»m¡v ]©mb¯pIÄ

152

{Kma ]©mb¯pIÄ

978

P\kwJy

3,33,87,677

kv{Xoþ]pcpj A\p]mXw

1084/1000

km£cX

93.91%

P\kwJy Gähpw IqSpXÂ

ae¸pdw

P\kwJy Gähpw Ipdhv

hb\mSv

HutZymKnI arKw

B\

HutZymKnI ]£n

thgm¼Â

HutZymKnI hr£w

sX§v

HutZymKnI ]pjv]w

IWns¡m¶

kwØm\ aÕyw

Icnao³

\ofw IqSnb \Zn

s]cnbmÀ

Dbcw IpSnb sImSpapSn

B\apSn (2695)