ശിറ്റെമപ്


മെയിന്‍ നവിഗറേന്‍

സുബ്ജെക്ടി ഏരിയ

ക്കീഡ്ശ് ചേണ്ട്റേ

  ളാടേശ്ട് ണേവ്വ്ശ്

   ഊപ്കൊമിങ് ഏവെന്റ്

    മ്മാജ്ജോര്‍ ആച്ടീവ്വീടീഏശ്     മെയിന്‍ നവിഗറേന്‍

     സുബ്ജെക്ടി ഏരിയ

     ക്കീഡ്ശ് ചേണ്ട്റേ

      ളാടേശ്ട് ണേവ്വ്ശ്

       ഊപ്കൊമിങ് ഏവെന്റ്

        മ്മാജ്ജോര്‍ ആച്ടീവ്വീടീഏശ്