മ്മിനിസ്റ്റ്ര്യ് ഒഫ് ഏന്വിരൊന്മെന്റ് & ഫൊരെസ്റ്റ്സ്, ഗ്ഗൊവ്റ്റ

Printed Date: 21 ஜனவரி 2021

വിദഗ്ദ്ധര്‍

 

 


(]cnØnXnbpw BhmkhyhØbpw)

 

1.     

tUm. Fw.kp{_aWy A¿À

s{]m^kÀ,

ImÀjnI kÀhIemime

shÅmbWn

Xncph\´]pcw

 

 

Irjnimkv{Xw,

tkmbn kb³kv

2.     

tUm. Pn. taml³IpamÀ

kbânÌv

A´co£ imkv{X hn`mKw

`ua imkv{X ]T\ tI{µw

Xncph\´]pcw

 

 

A´co£ imkv{Xw

3.     

tUm. F³. kp`mjv

kbânÌv

`ua imkv{X ]T\ tI{µw

Xncph\´]pcw

 

 

A´co£ imkv{Xw

4.     

tUm. ]n. a[pkqZ\³

kkyimkv{X hn`mKw

Imen¡äv kÀhIemime

tImgnt¡mSv

 

 

kkyimkv{Xw

 

5.     

tUm. sI.hn. tXmakv

kbânÌv

`ua imkv{X ]T\ tI{µw

Xncph\´]pcw

 

 

XoctZi ]cn]me\ hn`mKw

6.     

tUm. tPm¬ a¯mbn

kbânÌvþF^v

`ua imkv{X ]T\ tI{µw

Xncph\´]pcw

 

 

`qanimkv{Xw

7.     

tUm. F³.]n. Iqcy³

UbdIvSÀ

`ua imkv{X ]T\ tI{µw

Xncph\´]pcw

 

 

`qanimkv{Xw

8.     

tUm. kn. F³. taml\³

kbânÌvþC 2

`ua imkv{X ]T\ tI{µw

Xncph\´]pcw

 

 

]cnØnXn

9.     

s{]m^. Fw.sI {]kmZv

{]Xo£, 3/903

F³Pn\obdnwKv tImtfPn\v kao]w

]m§¸md, Xncph\´]pcw

 

 

]cnØnXn

10.   

tUm. F³.BÀ. tat\m³

tlmWddn UbdIvSÀ

skâÀ t^mdv Cât{KäUv amt\Pvsaâv Hm^v tImÌ tkm¬kv

sIm¨n imkv{X kmt¦XnI kÀhIemime, sIm¨n

 

 

 

]cnØnXn

11.    

tUm. ]n. \mcmbW³ D®n

s{]m^ÊÀ & kbânÌ v(dn«.)

kZminhw, lukv \w.4/424

hÃm¯v tdmUv, Xr{]bmÀ

\m«nI ]n.H, XrÈqÀ

 

 

 

]cnØnXn

12.   

{ioaXn euen

]cnØnXn F³Pn\obÀ

tIcf aen\oIcW \nb{´W t_mÀUv

Xncph\´]pcw

 

 

]cnØnXn

13.   

tUm.hn.F³. inhi¦c ]nÅ

s{]m^ÊÀ  (dn«.)

im´n, 43/2205 F

Fkv. BÀ.Fw tdmUv, sIm¨nþ 18

 

 

]cnØnXn

14.   

tUm. tim`. hn

slUv, ]cnØnXn hn`mKw

tIcf kÀhIemime

Xncph\´]pcw

 

 

]cnØnXn

15.   

tUm. BÀ. APbIpamÀ hÀ½

kbânÌv

`ua imkv{X ]T\ tI{µw,

Xncph\´]pcw

 

]cnØnXn----- -------`qKÀ` imkv{Xw

16.   

s{]m^. sF.Fkv.ss{_äv kn§v

s{]m^ÊÀ

]cnØnXn hn`mKw

sIm¨n imkv{X kmt¦XnI kÀhIemime, sIm¨n

 

 

]cnØnXn kmt¦XnI    hnZy

17.   

tUm. Iaem£³ sIm¡Â

kbânÌv F^v

imkv{X kmt¦XnI ]cnØnXn Iu¬knÂ

]«w, Xncph\´]pcw

 

 

]cnØnXn ]cn]me\w

18.   

tUm. ]n. lcn\mcmbW³

kbân^nIv Hm^okÀ

imkv{X kmt¦XnI ]cnØnXn Iu¬knÂ

]«w, Xncph\´]pcw

 

 

]cnØnXn ]cn]me\w

19.   

tUm. Fkv. cmPtiJc³

kbânÌv

än._n.Pn.BÀ.sF, 

]mtemSv, Xncph\´]pcw

 

 

kkyimkv{Xw

20.  

s{]m^. a[pkqZ\ Ipdp¸v

aÕy imkv{X ]T\ hn`mKw

sIm¨n imkv{X kmt¦XnI kÀhIemime, sIm¨n

 

 

aÕy imkv{Xw

21.   

tUm.tPymXn sI iÀ½

s{]m^ÊÀ & Uo³

]cnØnXn, {]IrXn hn`h hn`mKw

Uq¬ kÀhIemime, sUdmUq¬

 

 

 

h\]cn]me\ imkv{Xw

22.  

tUm BÀ.kn. ]WvUme

kbânÌv

tIcf h\ KthjW tI{µw

]o¨n, XrÈqÀ

 

 

 

h\]cn]me\ imkv{Xw

23.  

tUm. {ioIpamÀ NtXm]m[y

kbânÌv

`ua imkv{X ]T\ tI{µw

Xncph\´]pcw

 

 

`qan imkv{Xw

24.  

tUm. Fw.Fw \mbÀ

dn«tbUv sU]yq«n UbdIvSÀ

P\d Pn.Fkv.sF, 5/915

Un.]n.F³. lukv \w¼À 54

knXmc, t]cqÀ¡S, Xncph\´]pcw

 

 

`qan imkv{Xw

25.  

tUm.]n.sI. cmtP{µ³ \mbÀ

dn«tbUv  s{]m^ÊÀ & slUv

`qKÀ` imkv{X hn`mKw

cmKw, DÅq sebn³, Un.]n.sF PwKvj³, Xncph\´]pcw

 

 

`qan imkv{Xw

26.  

tUm. sI.än. ZmtamZc³

dn«tbUv   slUv

`qKÀ` imkv{X hn`mKw

hkpÔc, Xr¸qWn¯pd

 

 

`qan imkv{Xw

27.  

tUm.]n.sI.X¼n

sFizcy, awKew sebn³

imkvXawKew, Xncph\´]pcw

 

 

`qan imkv{Xw

28.  

tUm.\cknwl {]kmZv F³._n

kbânÌv C2

`qKÀ`Pe hn`mKw

tI{µ Pehn`h hn\ntbmK tI{µw

tImgnt¡mSv

 

 

`qKÀ`Pe imkv{Xw

29.  

tUm.hn.\mcmbW³ \mbÀ

tPymXnkv,  DZbKncn tIm¼u­v

sNdphnbv¡Â, {ioImcyw

Xncph\´]pcw

 

 

`qKÀ`Pe imkv{Xw

30.  

{io.hn.Ipª¼p

kbânÌv Un

tI{µ `qKÀ`Pe hn`mKw

tIZmcw, tIihZmk]pcw

Xncph\´]pcw

 

 

`qKÀ`Pe imkv{Xw

31.   

tUm. PbIpamÀ

kbânÌv

tI{µ Pehn`h hn\ntbmK tI{µw

tImgnt¡mSv

 

 

Pe imkv{Xw-þ Pe aen\oIcWw

32.  

tUm.Fkv.]n. cmPtKm]mÂ

kbânÌv F^v

slUv, I¼yq«À Unhnj³

tI{µ Pehn`h hn\ntbmK tI{µw

tImgnt¡mSv

 

 

Pe imkv{Xw-þ Pe aen\oIcWw

33.  

tUm. {iohÕ³

UbdIvSÀ, sF.sF.än.Fw þ sI

]mÀ¡v skâÀ, sSIvt\m]mÀ¡v

Xncph\´]pcw

 

 

I¼yq«À `qhnhcW imkv{Xw

34.  

tUm. kt´mjv.Pn.X¼n

AknÌâv s{]m^ÊÀ

knhn F³Pn\obdnwKv

knhn F³Pn\obdnwKv hn`mKw

F³.sF.Sn.kn. Iymw]kv

 

 

aen\oIcW amXrI

35.  

s{]m^. sI.]n.{Xnhn{IwPn

_o¡¬ {Ko³enÃn

Xncpae, Xncph\´]pcw

 

 

]cnØnXn----- ,`qan imkv{Xw

36.  

tUm.kn.sI. ]oXmw_c³

sI.Pn.U»yq.Fkv -67

`mkvIÀ, tKmÄ^v en¦vkv tdmUv

IhSnbmÀ, Xncph\´]pcw

 

 

tkmbn kb³kv,

Irjn imkv{Xw

37.  

tUm. C.sP. tPmk^v

kbânÌv

tI{µ `qKÀ` Pehn`h hn\ntbmK tI{µw

tImgnt¡mSv

 

 

tkmbn kb³kv,  

Pe ]cn]me\w

38.  

tUm. Un kptcjv _m_p

a®p imkv{X hn`mKw

Xncph\´]pcw

 

 

tkmbn kb³kv

39.  

tUm. _metKm]me³

kbânÌv

tIcf h\KthjW tI{µw,

]o¨n, XrÈqÀ

 

 

tkmbn kb³kv

40.  

tUm.]n.Fkv. lcnIpamÀ

kbânÌv

Pehn`h hnIk\ hn\ntbmK tI{µw

Ip¶awKew, tImgnt¡mSv

 

 

PeKpWta·, a®v ]cnØnXn AhtemI\w

 

41.   

s{]m^.sI.Pn ]ß IpamÀ

{]mtZinI ImÀjnI KthjW tI{µw

IpacIw, tIm«bw

 

X®oÀ¯Sw--- þAt{KmWan