മ്മിനിസ്റ്റ്ര്യ് ഒഫ് ഏന്വിരൊന്മെന്റ് & ഫൊരെസ്റ്റ്സ്, ഗ്ഗൊവ്റ്റ

Printed Date: 26 செப்டம்பர் 2020

പകര്‍പ്പവകാശ നിയമങ്ങള്‍

മ്മറ്റെരിഅല്‍ ഫെഅറ്റുരെദ് ഒന്‍ തിസ് സിറ്റെ മയ് ബെ രെപ്രൊദുകെദ് ഫ്രീ ഒഫ് ചര്ഗെ ഇന്‍ അന്യ് ഫൊര്മറ്റ് ഒര്‍ മെദിഅ വിതൌറ്റ് രെഖുഇരിങ് സ്പെകിഫിക് പെര്മിസ്സിഒന്. ഠിസ് ഇസ് സുബ്ജെക്റ്റ് റ്റൊ തെ മറ്റെരിഅല്‍ ബൈങ് രെപ്രൊദുകെദ് അക്കുരറ്റെല്യ് അന്ദ് നൊറ്റ് ബൈങ് ഉസെദ് ഇന്‍ അ ദെരൊഗറ്റൊര്യ് മന്നെര്‍ ഒര്‍ ഇന്‍ അ മിസ്ലെഅദിങ് കൊന്റെക്ഷ്റ്റ്. വ്വ്ഹെരെ തെ മറ്റെരിഅല്‍ ഇസ് ബൈങ് പുബ്ലിഷെദ് ഒര്‍ ഇസ്സുഎദ് റ്റൊ ഒതെര്സ്, തെ സൌര്കെ മുസ്റ്റ് ബെ പ്രൊമിനെന്റ്ല്യ് അക്ക്നൊവ്ലെദ്ഗെദ്. ഃഒവെവെര്, തെ പെര്മിസ്സിഒന്‍ റ്റൊ രെപ്രൊദുകെ തിസ് മറ്റെരിഅല്‍ ദൊഎസ് നൊറ്റ് എക്ഷ്റ്റെന്ദ് റ്റൊ അന്യ് മറ്റെരിഅല്‍ ഒന്‍ തിസ് സിറ്റെ, വ്ഹിച് ഇസ് എക്ഷ്പ്ലികിറ്റ്ല്യ് ഇദെന്റിഫിഎദ് അസ് ബൈങ് തെ കൊപ്യ്രിഘ്റ്റ് ഒഫ് അ തിര്ദ് പര്റ്റ്യ്. ആഉതൊരിസറ്റിഒന്‍ റ്റൊ രെപ്രൊദുകെ സുച് മറ്റെരിഅല്‍ മുസ്റ്റ് ബെ ഒബ്റ്റൈനെദ് ഫ്രൊം തെ കൊപ്യ്രിഘ്റ്റ് ഹൊല്ദെര്സ് കൊന്കെര്നെദ്.